راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
دریافت

ردیفعنوانتوضیحاتدریافت
1
فلوچارت مراحل ثبت نام و ثبت درخواست سرمایه گذار در سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان کردستان.
فلوچارت مراحل ثبت نام و ثبت درخواست سرمایه گذار در سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان کردستان.
دریافت